AKUSTIKA PRAHA > Služby > Hlukové studie
cz en

Hlukové studie vyžadované hygienickou službou nebo stavebními úřady

Věrohodné výsledky měření hluku či hluková studie jsou důležitým podkladem pro rozhodování při územním, stavebním či kolaudačním řízení i při řešení stížností občanů atd. Hygienické limity hluku pro pracoviště, chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor stanoví Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Důkladná znalost těchto předpisů umožňuje pracovníkům společnosti zpracovat podklady tak, aby navrhované řešení bylo optimální nejen z hlediska ochrany proti hluku, ale též vynaložených nákladů.K výpočtům šíření hluku z pozemní dopravy a stacionárních zdrojů ve venkovním prostoru používáme programy Predictor-LimA Software Suite, IMMI, iNoise a Mithra, které patří k předním současným predikčním nástrojům a poskytují spolehlivé výsledky i názorné grafické výstupy. Programy umožňují modelovat i šíření hluku ve výrazně výškově členitém terénu, což jednodušší nástroje tohoto druhu nenabízejí. Metodiky výpočtů jsou v evropské směrnici 2002/49/ES doporučeny pro používání v Evropské Unii a uznávány v ČR.
Pro modelování leteckého hluku používáme program  INM , který je kompatibilní s metodami uvedenými v ECAC.CEAC Doc. 29R, které jsou doporučené evropskou směrnicí č. 2002/49/ES.
Nejnižší přípustné hodnoty zvukové izolace vnitřních dělicích konstrukcí budov i obvodových plášťů stanoví ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, vydaná v roce 2010. Dodržení požadavků této normy je požadováno obecně závaznými právními předpisy. Hygienická služba nebo stavební úřady proto často potřebují jako podklad pro rozhodnutí výsledek měření stavební vzduchové neprůzvučnosti stěn či stropů oddělujících výrobní či restaurační prostory od obytných místností.

Akustika Praha zpracovala za dobu své existence stovky hlukových studií přijatých hygienickou službou a stavebními úřady.

Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi